Milzkalne Surroundings

- Saules ceplis – black pottery workshop;

- Skiing mountain Milzkalns;

- Miķeļakmens (Miķelis Rock);

- Āžu kalns (Goat Mountain);

- Šlokenbeka mill and millpond;

- Melnezers springs;

- Draņķozols oak and its surroundings (Egle eglē (Spruce in a spruce), Akmensegle (Stone spruce), Draņķozols oak);

- Cīruļpurviņš (Lark Marsh);

- Zirgezers (Horse Lake);

- Valgums Lake (boat rental available);

- Jēkaba grava (Jēkabs Ravine);

- Poļu kalns (Polish Mountain).